DIENSTEN

DIENSTEN

Advisering in het planproces Heeft u een initiatief dat niet past in het vigerende bestemmingsplan? Dat hoeft niet te betekenen dat uw initiatief geen doorgang kan vinden. Integendeel, de wet biedt allerlei instrumenten om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan. Wilt u bijvoorbeeld een woning bouwen achter in de tuin, uw bedrijf verder ontwikkelen, de functie wijzigen van een bedrijfswoning in het kader van een aan- of verkoop of een minicamping beginnen als nevenactiviteit bij uw agrarisch bedrijf? Hiervoor bestaan mogelijkheden. 

Elk initiatief is uniek. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de uitvoerbaarheid van een initiatief te bepalen met de van toepassing zijnde randvoorwaarden. Dit is uiteraard afhankelijk van het specifieke initiatief en daarnaast van de locatie, het geldende beleid en andere omgevingsfactoren.

Aan de hand van een vooroverleg of principeverzoek kan de gemeente worden verzocht de feitelijke mogelijkheden van uw initiatief te bepalen, zonder daarbij in de regel veel geld of tijd kwijt te zijn. 

Als blijkt dat de gemeente in principe medewerking wil verlenen aan uw initiatief dan zal het initiatief planologisch nader uitgewerkt dienen te worden in een separaat bestemmingsplan, wijzigingsplan of een ruimtelijke onderbouwing. 

Zowel het vooroverleg c.q. principeverzoek als het vervolg daarop kunnen wij volledig voor u verzorgen, voor zowel bedrijven als voor particulieren. Wij ondersteunen u in het volledige proces van het afwijken van het vigerende bestemmingsplan met:
  • Indienen vooroverleg of principeverzoek
  • Opstellen bestemmingsplan, wijzigingsplan of ruimtelijke onderbouwing
  • Begeleiden van noodzakelijke onderzoeken (zoals bodemonderzoek en akoestisch onderzoek)
  • Aansluitend aan het proces is het ook mogelijk dat wij u ondersteunen bij een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure
     
Afwijken van het bestemmingsplan
Het afwijken van een bestemmingsplan is een complex proces waarbij wij u willen begeleiden en willen ontzorgen, maar waar wij u ook geen loze beloftes willen doen. Jarenlange ervaring in deze processen biedt u overzicht en helderheid, maar diepgang waar nodig. Kortom, voor een gedegen en eerlijk advies kunt u bij Bureau Leefomgeving terecht. Bij het opstellen van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of een ruimtelijke onderbouwing om een initiatief mogelijk te maken is het nodig om een juridische regeling op te stellen zodat het plan voldoet aan de regels van een goede ruimtelijke ordening. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het huidige beleid van de overheid. Als blijkt dat er onderzoeken nodig zijn om uw initiatief te toetsen dan kunnen wij deze onderzoeken voor u verzorgen. Hiervoor werken wij samen met lokale onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in diverse onderzoeken zoals bodem, geluid of natuur. Alles tezamen maakt of een plan juridisch mogelijk is. Alle documenten samen met de digitale plankaart vormt het geheel dat in procedure kan worden gebracht bij de gemeente. Wij helpen en staan u bij tijdens deze procedure om te zorgen dat alles zo snel en ordelijk als mogelijk verloopt, zodoende u snel kunt beginnen met uw initiatief.


Omgevingsvergunning
Het aanvragen van een (omgevings)vergunning kan een complex proces zijn. Wij beoordelen al vroeg in het proces welke vergunningen voor uw initiatief benodigd zijn en kunnen u ondersteunen en begeleiden in het gehele traject tot het daadwerkelijk verkrijgen van de vergunning. Door jarenlange ervaringen kan een heel scala aan vergunningen voor u aangevraagd worden.

Wij hebben ervaring met de volgende vergunningen:
  • Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan
  • Omgevingsvergunning milieu
  • Melding in het kader van het Activiteitenbesluit
  • Vergunning Wet natuurbescherming